Kompaniýanyň tertibi we kärhana medeniýeti

top-logo

“Dongguan Jiankelong Hardware Co., Ltd.”poslamaýan polat önümlerine ýöriteleşen, Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Çaňping şäheriniň Songbaitang senagat zolagynda ýerleşýär.Ulag gaty amatly we Şençzhenen portuna ýakyn.Zawodymyz 25,000 inedördül metr, ýene 30,000 inedördül metr zawod gurulýar.Zawodymyz gaýtadan işleýän ussahanadan, poslamaýan polatdan ýasalan önümleri ýygnaýan ussahanadan, demir plastinka ussahanasyndan, poslamaýan polatdan ýasalan kabinet ýygnamak ussahanasyndan we poslamaýan polatdan ýasalan gurnama ussahanasyndan ybarat.

Poslamaýan polatdan ýasalan balustrad we tutawaç, örtük we zeýkeş, ýokary hilli metal diwar bölüji we list metal, demir ýol menzili üçin poslamaýan polatdan ýasalan ýaýlar.Jemi alty seriýa we müňlerçe önüm bar.Productshli önümler müşderilerimiziň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli gutarnykly usullar bilen 304 & 316 poslamaýan polatdan peýdalanýarlar.Şu wagta çenli önümlerimiz gaty köp satyldy we HongKong, Singapur, Awstraliýa, Europeewropa, Demirgazyk Amerika we Eastakyn Gündogar ýaly içerki we daşary ýurt bazarynda giňden tanalýar.

JKL "hil bilen ýaşamagy gözlemek, innowasiýa bilen ösmek we hyzmat bilen sazlaşyk döretmek" işewürlik pelsepesine eýerýär."Hytaýyň meşhur önümleri", "Hytaýyň meşhur markalary", "Taslamanyň gurluşygy üçin Hytaýyň ileri tutulýan önümleri" we "Milli hil ygtybarly önümler" adyna we şahadatnamasyna eýe bolduk .Biz gowy abraý gazandyk we täsir günsaýyn artdy gündiz.JKL indi "Hytaý poslamaýan polat arhitektura enjamlary hünärmeni" hökmünde tanalýar.

JKL, ISO9001-2015 hil dolandyryş ulgamyndan geçdi, Guangdong welaýatynyň meşhur markasy diýen ada eýe boldy. JKL Guanç Guangzhouou binasynyň bezeg birleşiginiň bir agzasy.

company profile1

Korporatiw medeniýetimizi ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýäris: müşderilerimize hyzmat etmek we bilelikde ösmek;üpjün edijilerimize hormat goýmak we win-win ýagdaýyna ýetmek;işgärlerimize gowy ideg etmek we bilelikde paýlaşmak.Korporatiw medeniýeti ösdürmek bilen önümçiligimiz we satuwymyz günsaýyn ösýär.Kompaniýamyza goşulmak üçin köp hünärmeni çekdik we dolandyryş derejämiz halkaraizatona tarap barýar.

Uzak möhletleýin ösüş maksadymyz Pearl River Delta-nyň iň meşhur enjam öndürýän kärhanasy bolmak we Counterparts-a gowy görelde bolmak!Müşderilere iň oňat önümler we hyzmatlar bermek, has köp ilkinji nusgawy gurluşyklary gurmak üçin iş ýörelgesi bilen.

JKL-a hoş geldiňiz we siziň bilen hyzmatdaşlyga taýýardyrys.Geliň bilelikde ýagty geljegi döredeliň!

Kärhananyň medeniýeti

enterprise (2)
enterprise (1)
enterprise (3)