Poslamaýan polatdan kebşirlenende üns berilmeli meseleler

1. Kebşirleýiş berk we ygtybarly bolmaly, bölekleriň daşky ýüzündäki lehim boşluk goýmazdan ýerine doldurylmalydyr.
2. Kebşirleýiş tikişi arassa we birmeňzeş bolmaly, çatryklar, aşaky ýerler, boşluklar, ýanmak we ş.m. ýaly kemçiliklere ýol berilmeýär.Daşky ýüzünde şlak goşulmalary, gözenekler, kebşirlemek, çukur we ş.m. ýaly kemçilikler bolmaly däldir we içki ýüzi aç-açan bolmaly däldir.
 
3. Kebşirlenenden soň bölekleriň ýüzüni tekizlemeli we ýalpyldatmaly, üstüň çişligi bolsa 12,5.Şol bir tekizlikdäki kebşirleýiş ýüzleri üçin bejergiden soň ýüzünde görünýän uzynlyklar we depressiýalar bolmaly däldir.
4 Kebşirleýiş işi, kebşirleýiş stresini mümkin boldugyça ýok etmek üçin bir prosesi düzmeli.Kebşirleýiş wagtynda gurallar bolmaly we kebşirlemek sebäpli bölekleriň deformasiýasyna ýol berilmeýär.Zerur bolsa, kebşirlenenden soň iş bölegi düzedilmelidir.Çyzgylaryň talaplaryna laýyklykda ýygnaň, hiç hili ýiten, nädogry ýa-da nädogry pozisiýa ýol berilmeýär.
5. Kebşirleýiş gözenekleriniň döremeginiň öňüni almak üçin, pos, ýag tegmilleri we ş.m. bar bolsa, kebşirleýiş böleklerini arassalamaly.

6. Argon gazyny kebşirleýiş howuzyny gowy goramak we kebşirleýiş işini ýeňilleşdirmek üçin wolfram elektrodynyň merkezi çyzgysy we kebşirleýiş bölegi adatça 80 ~ 85 ° burç saklamalydyr.Dolduryjy sim bilen iş böleginiň üstündäki burç mümkin boldugyça 10 ° töweregi bolmaly.
7. Adatça owadan kebşirleýiş tikiş görnüşi we ownuk kebşirleme deformasiýasy bilen 6 mm-den pes inçe plitalary kebşirlemek üçin adatça amatly.
 


Poçta wagty: Awgust-24-2021