Poslamaýan polat garawul bilen gaty agaç garawulyň arasyndaky tapawut

Poslamaýan polat garawul öndürijileri
1. Materiallar nukdaýnazaryndan, poslamaýan polatdan goramak üçin ulanylýan çig mal poslamaýan polatdan ýasalan polotnoýdyr (aýratyn ýasama we ýasama önüm öndürijiler, posuň berkligi we ýokary howpsuzlyk öndürijiligi bilen häsiýetlendirilýär).Adatça, poslamaýan polat garawullar asylýan aýna bilen oturdylýar.owadan.Gaty agaç garawullar esasan ajaýyp ýerlerde ulanylýar we olaryň häsiýetleri daşky gurşawyň umumy nagşyny gaýtalamagydyr.Mysal üçin, ajaýyp ýerlerde poslamaýan polat garawullardan has gaty agaç ulanmak has kabul ederliklidir.Galyberse-de, içerki ajaýyp ýerleriň köpüsi, esasan, adamlara retro nostalgiki duýgy bermekdir.

2. Bahanyň nukdaýnazaryndan poslamaýan polat garawullaryň bahasy gaty agaçdan has arzan.Pyýada köprülerinde, söwda merkezlerinde, ýaşaýyş balkonlarynda we seýilgäh meýdançalarynda gaty agaç garawullary ulansaňyz, bu diňe bir gymmat däl, ekologiýa taýdan hem arassa.Gaty agaç basgançaklary hemmeler bilýär.Agaçlary kesmek arkaly ýasalýar.Indi ýurt daşky gurşawy goramagy goldaýar, agaç gurşawyny goraýar we durmuş derejesini ýokarlandyrýar.Poslamaýan polat garawullary ulanmak maslahat berilýär.Poslamaýan polat garawullaryň bahasy arzan.

3. Poslamaýan polat garawul bilen gaty agaç garawulyň arasyndaky tapawudyň esasan gözellik we çydamlylykdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.Poslamaýan poladyň ilki poslamaýan poladyň, poslama garşy artykmaçlygynyň we ýokary temperatura garşylygynyň artykmaçlyklarynyň bardygyny hemmämiz bilýäris.Gaty agaç bilen poslamaýan poladyň arasyndaky tapawudy aňsatlyk bilen tanap biljekdigiňize ynanýaryn.Umuman, poslamaýan polat gaty agaçdan has gowudyr.Näme üçin bu?

Pyýada köprüleri, söwda merkezleri we ýaşaýyş balkonlary has döwrebap bolýar we poslamaýan polatdan gorag sütünleri otagyň bezeg stiline laýyk gelýär.Şol bir wagtyň özünde poslamaýan polat suwy siňdirmeýär we uzak wagtlap ulanylandan soň poslamaz, şonuň üçin ulanylyş wagty has uzyn.Şeýle-de bolsa, gaty agaç basgançaklarda beýle zat ýok.Şonuň üçin has köp müşderiniň gaty agaç basgançaklaryň ýerine poslamaýan polatdan gorag sütünlerini saýlamagynyň asyl sebäbi.

Poslamaýan polatdan ýasalan garawul öndürijileri yzygiderli garawullar barada bilim alarlar, poslamaýan polat garawul öndürijilerine beren goldawyňyz we ynamyňyz üçin sag boluň.


Iş wagty: Iýun-17-2022