Polat örtüginiň aýratyn artykmaçlyklary

Polat örtükler durmuşymyzda giňden ulanylýar.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, häzirki wagtda her awtoulag ýuwulýan ýerinde polat örtükler oturdylýar we gyzgyn galvanizli polat örtükler has gowy ulanylýar.Effekt.Şeýle polat örtükler hem gyzgyn galvanizli polat örtükler, hem-de sowuk galvanizli polat örtükler.Polat örtükleri aýratyn ulanmagyň artykmaçlyklary esasan aşakdakylardyr.
Ilki bilen owadan görnüşe eýe

Şu nukdaýnazardan, döwrüň ösüşiniň talabydygyny aýdyp bolar.Her döwürdäki adamlar jemgyýetiň ösmegi bilen gözellige belli bir derejede ymtylsa-da, adamlaryň durmuş derejesi ep-esli ýokarlandy.Şonuň üçin gözellige ymtylmagyň has ýokary ülňüleri bar, durmuşda ulanylýan ähli zatlar, gözelligiň dizaýnyna has köp üns bermelidir we islendik görnüş diňe adamlaryň gözellige bolan talaplaryna laýyk gelse ulanylar.

Ikinjiden, zeýkeş has gowudyr

Polat örtüginiň iň uly ulanylyşy, zeýkeşiň has gowy bolmagydyr.Şeýlelik bilen polat örtük üçin umumy zeýkeş meýdany 85% -e ýetip biler we zeýkeş effektini adaty zeýkeş desgalaryndan iki esse köp diýip bolar.Şol döwürde şeýle polat panjara ulanyjynyň drena effect effekti bilen polat panjara ýasamak üçin ulanyjynyň aýratyn talaplaryna laýyklykda ýasalyp bilner.

Üçünjiden, has uzak hyzmat ömri bar

Polat örtügiň özi metal materiallardan ýasalýar we şular ýaly materiallaryň hyzmat ediş möhleti taýdan has gowy kepilligi bar.Şeýle-de bolsa, uly poslama ýagdaýynda ulanylmaýan gurşawda döredilmelidir.Inöne aslynda, poslama sezewar bolýan polat örtükleriň ulanylýan köp gurşawy bar, ýöne galvanizli bejergiden soň hyzmat ediş möhleti has gowy kepillik berýär.

Dördünjiden, ulanmak has tygşytly

Polat örtükler üçin ulanylýan gaýtadan işleýän materiallar bilen deňeşdirmek üçin ulanylýan beýleki materiallaryň arasyndaky baglanyşyk sebäpli, çoýun ýaly gaýtadan işleýän materiallary mysal hökmünde alyň, sebäbi material bahasy birneme pes, şonuň üçin has tygşytly bolar.Şeýle-de bolsa, ulanmagyň güýji gaty ýokary we tygşytly peýdalaryň maksady hem aňsat zaýalanmazdan gazanylýar.

Has açyk gurşawda ulanyljak polat panjaralaryň köpdügi sebäpli, käbir adamlaryň özleri ýaly zatlary almak islemegi gutulgysyzdyr.Şeýle ýagdaýdan gaça durmak üçin, ogurlyga garşy ulanylyş nukdaýnazaryndan has gowy ulanylyş gymmaty bar.


Iş wagty: 14-nji mart -2022