Hil ätiýaçlandyryşy

HilAýakynlaşma

1. Kompaniýanyň hil syýasaty hil gollanmasynda tutuş topar tarapyndan düzülýär we tassyklanýar.

2. Mahabat kartoçkalary, diwar gazetleri, ylham tagtalary, ähli derejeli işgärleriň hil syýasatlaryna düşünmegini we durmuşa geçirilmegini üpjün etmek üçin bilim we okuw.

3. Hil syýasatynyň ulanylyşy we durmuşa geçirilmegi dolandyryş synynda bahalandyrylar we gözden geçiriler.

4. Kompaniýanyň hil syýasaty, müşderileriň hil talaplaryna ygrarlylyk we her bir işgäriň maksady.Bu

kompaniýanyň ähli derejelerindäki işgärleri önümiň hilini ýokarlandyrmak we üpjün etmek üçin yzygiderli tagalla etmäge çagyrýar

Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin iň oňat önümler we hyzmatlar.

5. Kompaniýanyň hil syýasaty:

balustrade (1)

Ünsli, seresap we sabyrly

Cbergileriugrukdyrylan, ýeňijibeýikhil, doly gatnaşmak, kämillik

Ilki bilen hil, iň ýokary hil ähli işgärlerimiziň önümçilik ýörelgesidir we bu kompaniýanyň durmuşy.Elmydama hil we howpsuzlygy birinji ýerde goýuň we hemişe gowulaşmak üçin mümkinçilik gözläň.Her bir müşderiniň bize doly ynamy we kanagatlylygy bar.Müşderilere iň uly goldaw bermek ähli işgärlerimiziň maksadydyr.