Habarlar

 • Täze FRP labyr hasasynyň tehnologiýasyny emele getirmek

  Soňky ýyllarda matrisa material aýna süýümi hökmünde sintetik rezinden we birleşdiriji materiallar ýaly önümlerden önümçilik tehnologiýasy çalt ösdi.Önümçilikde ulanylýan galyplaýyş usullaryna sanjym, sarma, sanjym, ekstruziýa, galyp we ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat garawul bilen gaty agaç garawulyň arasyndaky tapawut

  Poslamaýan polatdan goraýjy öndürijiler 1. Poslamaýan polat garawul üçin ulanylýan çig mal poslamaýan polatdan ýasalan polotno (aýratyn ýasama we gödek öndürijiler yzyna gaýdýan süýümli material ulanýarlar), güýçli pos garşylygy we ýokary howpsuzlyk görkezijileri bilen häsiýetlendirilýär ...
  Koprak oka
 • Polat örtügiň aýratyn artykmaçlyklary

  Polat örtükler durmuşymyzda giňden ulanylýar.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, häzirki wagtda her awtoulag ýuwulýan ýerinde polat örtükler oturdylýar we ulanylýar, gyzgyn galvanizli polat örtükler has gowy ulanylýar.Effekt.Şeýle polat örtükler hem gyzgyn galvanizli polat örtükler, hem-de sowuk galvanizli polat örtüklerdir.Üstünlikleri ...
  Koprak oka
 • JKL PVD örtük esasy prosesi

  (1) PVD-den öňki bejergi, zatlary arassalamak we deslapky bejergini goşmak bilen.Cleaningörite arassalaýyş usullary ýuwujy serişdeleri arassalamak, himiki erginleri arassalamak, ultrases sesini arassalamak we ion bombasyny arassalamak ýaly usullary öz içine alýar.(2) Wakuum kamerasyny arassalamak we gurnamak, gurnama ýaly ojakda goýuň ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat önümleri üçin amaly meýdan

  Poslamaýan polatdan ýasalan önümler tekiz we gaty ýerüsti aýratynlyklara eýe bolany üçin, hapa ýygnamak aňsat däl, arassalamak aňsat, şonuň üçin gurluşyk materiallaryny bezemekde, azyk önümçiliginde, naharhanada giňden ulanylýar.Poslamaýan polat önümleri poslamaýan polat materialyň esasy çig mal hökmünde ulanylmagyny aňladýar ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan kebşirlenende üns berilmeli meseleler

  1. Kebşirlemek berk we ygtybarly bolmaly, bölekleriň daşky ýüzündäki lehim boşluk goýman, ýerinde doldurylmalydyr.2. Kebşirleýiş tikişi arassa we birmeňzeş bolmalydyr, çatryklar, aşaky ýerler, boşluklar, ýanmak we ş.m. ýaly kemçiliklere ýol berilmeýär.Munuň ýaly kemçilikler bolmaly däldir ...
  Koprak oka
 • Polatdan ýasalan demirleri we poslamaýan polatdan ýasalan demirleri deňeşdirmek

  Durmuşymyzda balkon garawullarynyň roly gaty möhümdir.Diňe bir görnüşden lezzet alanymyzda howpsuzlygymyzy goraman, eýsem gaty ýokary estetiki görnüşe hem eýe.Dürli balkon garawullary üçin adamlar satyn alanda dürli saýlawlaram bar.Mysal üçin, poslamaýan polat balkon ...
  Koprak oka
 • Köprü garawulynyň standart spesifikasiýasy we işi

  Köprü garawullary köprüde gurlan garawullary aňladýar.Maksady gözegçilikden çykýan ulaglaryň köprüden çykmagynyň öňüni almak we ulaglaryň köprüden geçmeginiň, aşagyndan geçmeginiň we köpriniň binasyny owadanlaşdyrmagynyň öňüni almakdyr.Cl ýapmagyň köp usuly bar ...
  Koprak oka
 • Pvc diwaryň adaty diwardan artykmaçlyklary

  1. PVX garawullaryň baglanyşygy beýleki adaty garawullardan tapawutlanýar.Ordinaryönekeý garawullaryň materiallarynyň köpüsi pos bolmasa-da, demir nurbat birikmesi sebäpli poslamak aňsat.Bu onuň ölen ýeri;käbir PVC däl garawullar Metalsyz (himiki) tenon bogunlaryny ulanmak ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan arassalamak boýunça görkezme

  Armyly suw bilen poslamaýan polatdan arassalaň 01 armyly suw bilen nemlendirilen mikrofiberli eşik bilen süpüriň, ýyly suw we mata yzygiderli arassalamak üçin ýeterlikdir.Bu poslamaýan polat üçin iň töwekgelçilikli warianty we adaty suw hakykatdanam köp ýagdaýlarda iň gowy arassalaýyş usulydyr ....
  Koprak oka
 • Jangkelong bilen Ganggyuan bezeginiň arasynda Jangho toparynyň baş edarasynda akademiki alyş-çalyş

  Jangkelong bilen Ganggyuan bezeginiň arasynda Jangho toparynyň baş edarasynda akademiki alyş-çalyş

  11-nji sentýabr, 2020. Gangyuan bezegi (Jangho toparynyň golçur kärhanasy) poslamaýan polatdan akademiki alyş-çalyş etmek üçin kompaniýamyzy Guanç Guangzhouou Jangho toparyna çagyrdy.Esasy mazmun, poslamaýan polatdan esasy bilimler, baglanyşykly hadysalaryň beýany we wh ... üns berilmeli meseleler ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat dünýä konferensiýasy we Gollandiýanyň Masstriht şäherinde geçirilen sergi

  Poslamaýan polat dünýä konferensiýasy we Gollandiýanyň Masstriht şäherinde geçirilen sergi

  2019-njy ýylyň 26-28-nji noýabry aralygynda Gollandiýanyň Masstrict şäherinde poslamaýan polat dünýä konferensiýasyna we sergisine üstünlikli giripdik. Önümlerimiz dünýäniň dürli künjeginden gatnaşyjylar tarapyndan ýokary baha berildi.
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2